Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss

Sweden’s largest battery storage project to be built in Landskrona

by RES | aug 31, 2023 | Tid det tar att läsa: 6 min

Landskrona, a city in the south of Sweden, is growing with more companies and new residences, which increases the need for more power in the electricity grid. A challenge that can partly be solved by a battery energy storage. The batteries can be charged when the need for electricity is lower and discharged when the demand for power increases. The Landskrona storage project is set to be connected to the grid by 2023.

The new battery storage will have a capacity of 20 MW, which corresponds to approximately one third of Landskrona’s usage. In Sweden, there are only a few battery storage projects that are integrated on the electricity grid. Landskrona will therefore be one of the first municipalities to adopt this solution. Behind the project are SCR, RES and Landskrona Energi.

– The storage project will create the opportunity for the expansion planned for Landskrona. In the last two years, we have seen the growing demand in this region creating some supply challenges. The battery storage provides an addition of capacity that will strengthen Landskrona’s attractiveness for new local development. This makes it possible for new industries to establish themselves in the area and strengthens our local electricity grid, says Johan Holmstedt, CEO of Landskrona Energi.

– In order for Landskrona to continue to grow with new companies and new homes, we must secure our energy needs. The new battery storage project is an effective solution that in several ways supports and strengthens the electricity network in Landskrona. Batteries will play an important role in the green transition as a stabilizing factor when more solar and wind power is developed, says Torkild Strandberg (L), chairman of the municipal board in the city of Landskrona.

Landskrona Energi’s role is to connect the battery storage to the electricity grid. Developers behind the battery storage are RES and Scandinavian Capacity Reserve (SCR).

– This is an exciting project for RES and another step in fulfilling our vision of a future with zero emissions. RES has developed and designed over 440 MW in storage projects globally, and we look forward to bringing that experience to this project, which will be our first in the Nordic region, says Magnus Mattsson, Commercial Manager at RES.

– This is a big day for SCR. The collaboration with RES and Landskrona takes our first project one step closer from vision to reality, says Fredrik Bodecker, CEO of SCR.

– The energy situation in southern Sweden shows the need for more capacity to meet future growth. A battery of this capacity helps the grid to function better and to reduce emission from other, more fossil-intensive energy power production, says Carl Hagert, Chair of the board SCR.

A battery storage has several functions that support various parts of the electricity grid, both locally, regionally and nationally. An increasingly important function for batteries is that they can help with frequency maintenance for the entire Swedish electricity grid in a split second. Batteries can support grid stability, importing or exporting power to help maintain the frequency and supporting the addition of more weather dependent generation.

The battery storage project will be ready for connection to the electricity grid in 2023. It will cover an area of ​​approximately 4,000 square meters and will be located on Gasverksgatan in Landskrona, where Landskrona Energi has its facility.

Initial simulations and technical investigations indicate that it will be possible to connect the large battery storage to the network and these will be further verified in the future.

_________________________________________________________________________________________________

Sveriges största batterilager byggs i Landskrona – ger mer effekt i elnätet

Landskrona växer med fler företag och nya bostäder. Därför behövs mer effekt i elnätet. Ett nytt batterilager, som lagrar energi, kan lösa delar av utmaningen. Batterierna kan laddas upp när elen inte behövs och laddas ur när behovet är stort.  Batterilagret ska vara redo att kopplas in på nätet under 2023.

Det nya batterilagret kommer att ha en kapacitet på 20 MW, vilket motsvarar cirka en tredjedel av Landskronas uttag. I Sverige finns bara ett fåtal batterilager som är integrerade i elnätet. Landskrona blir alltså en av de första kommunerna som får denna lösning. Bakom projektet står SCR, RES och Landskrona Energi.

– Batteriet skapar effekt för den stora expansion som sker i Landskrona. De två senaste åren har vi fått flera nyetableringar med stort energibehov, och det innebär att vi står inför en effektutmaning. Batterilagret ger ett tillskott av kapacitet som kommer stärka Landskronas attraktionskraft. Det gör det möjligt för nya industrier att etablera sig i området och förstärker vårt lokala nät, säger Johan Holmstedt, vd för Landskrona Energi.

– För att Landskrona ska kunna fortsätta växa med nya företag och nya bostäder måste vi säkra vårt energibehov. Det nya batterilagret är en effektiv lösning som på flera sätt stöder och stärker elnätet i Landskrona. Batterier kommer ha en viktig roll för den gröna omställningen som en stabiliserande faktor när mer sol och vindkraft byggs ut, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Landskrona Energis roll är att ansluta batterilagret till elnätet. Utvecklare bakom batterilagret är företagen RES och Scandinavian Capacity Reserve (SCR).

“Detta är ett spännande steg för RES och ytterligare ett steg i uppfyllandet av vår vision av en framtid med nollutsläpp” säger Magnus Mattsson, Commercial Manager på RES. RES har utvecklat och konstruerat över 440 MW i lagringsprojekt globalt, och vi ser fram emot att ta med den erfarenheten till det här projektet, som blir vårt första i Norden”.

”En stor dag för SCR” säger Fredrik Bodecker, VD på SCR. ”Samarbetet med RES och Landskrona tar vårt första projekt ett steg närmare från vision till realitet”. Styrelseordförande Carl Hagert håller med: ”Energisituationen i södra Sverige visar på behovet av mer kapacitet för att klara framtida behov. Ett batteri av denna dimension hjälper nätet att fungera bättre och bidrar till att minska utsläppen från annan, mer fossilintensiv kraftproduktion”.

Ett batterilager har flera funktioner som stöder flera delar av elnätet, både lokalt, regionalt och nationellt. En allt viktigare funktion för batterier är att de blixtsnabbt kan hjälpa till med frekvenshållning för hela Sveriges elnät. Batterierna bidrar på ett effektivt sätt att stabilisera elnätet när mer oreglerad produktion som vind och sol tillförs.

Batterilagret kommer att vara klart för inkoppling på elnätet under 2023. Det kommer att täcka en yta på cirka 4 000 kvadratmeter och placeras på Gasverksgatan i Landskrona, där Landskrona Energi har sin anläggning.

Initiala simuleringar och tekniska utredningar indikerar att det skall gå att ansluta det stora batterilagret till nätet och dessa kommer att ytterligare verifieras framöver.

För mer information / For more information:

Johan Holmstedt, vd Landskrona Energi, Johan Holmstedt, [email protected],

Magnus Mattsson, Commercial Manager, Renewable Energy Systems, [email protected], 46 703 121 288

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad, 0418-47 31 60, [email protected]

Carl Hagert, Styrelseordförande SCR, 0735076199

About RES
RES is the world’s largest independent renewable energy company and is active in onshore and offshore wind, solar, energy storage, green hydrogen, transmission and distribution. As an industry innovator for over 40 years, RES has delivered more than 23GW of renewable energy projects across the globe and supports an operational asset portfolio exceeding 9GW worldwide for a large client base. Understanding the unique needs of corporate clients, RES has secured over 1.5GW of corporate power purchase agreements (PPAs) enabling access to energy at the lowest cost. RES employs over 2,500 passionate people and is active in 11 countries. Visit www.res-group.com

Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring, grön vätgas samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23 GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 9 GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5 GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 500 personer och är verksamma i 11 länder. I Skandinavien har RES kontor i Göteborg, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.

About SCR

SCR was founded in spring 2021 by Carl Hagert, Fredrik Bodecker and Thomas Wiklund with the ambition to be the Nordic Market leader in developing Large Scale Battery Systems. SCR founders have many years of experience from the European and Nordic energy and finance markets with trading, risk management and business management within the energy sector. SCR’s vision is to establish more than 200 MW of battery capacity mainly in regions SE3 and SE4 within the next few years to support the transition to a fossil free future supported by battery technology. For more information, visit www.scandinaviancapacityreserve.com

Om SCR

SCR grundades våren 2021 av Carl Hagert, Fredrik Bodecker och Thomas Wiklund med målsättningen att bli Nordens ledande aktör inom utveckling av storskaliga batterilösningar. Grundarna har en lång erfarenhet från energi och finansmarknaderna i Europa och Norden med handel, riskhantering och strukturerade affärer inom energi. SCRs vision är att etablera mer än 200 MW av batterikapacitet i främst SE3 och SE4 under närmaste åren för att därmed stödja en omställning till en fossilfri framtid som stödjs av batteriteknologi. För mer information, besök www.scandinaviancapacityreserve.com

About Landskrona Energi

Landskrona Energi is 100% owned by the City of Landskrona via the group company Landskrona City Hall. Our operations are district heating, city networks, electricity networks and electricity trading.

We are located in and operate for Landskrona and are part of the development of the city for new establishments. We expand where the city grows! At the same time, we maintain, upgrade and reinvest in our networks to guarantee a safe and uninterrupted everyday life for our customers. Collaborations with various parties where we ensure a sustainable infrastructure for the future and give back to the city are important to us.

Om Landskrona Energi

Landskrona Energi ägs till 100% av Landskrona stad via koncernbolaget Landskrona Stadshus. Våra verksamheter är fjärrvärme, stadsnät, elnät och elhandel. Vi gör så att våra kunder kan duscha varmt, få ljus i lampan och surfa snabbt med trygg och säker fjärrvärme, el och fiber. Vi är i ledningen för dig!

Vi finns i och är verksamma för Landskrona och är en del i utvecklingen av staden för nya etableringar. Och där staden växer, där bygger vi ut. Samtidigt underhåller, uppgraderar och reinvesterar vi våra nät för att garantera en trygg och avbrottsfri vardag för våra kunder.

Samarbeten med olika aktörer är viktigt för oss, där vi säkrar en hållbar infrastruktur för framtiden och ger tillbaka till staden.

Dela denna artikel

Kontakta oss

Kontakta oss