Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss

Tillståndsansökningar för vätgasanläggningar i Ånge inlämnade: Förväntad produktion av 100 000 ton grön vätgas per år

by RES | maj 03, 2024 | Tid det tar att läsa: 4 min

I Ånge utvecklas två storskaliga anläggningar för grön vätgas – en i Alby med en kapacitet på 500 MW och en i Ljungaverk med kapacitet på 100 MW. Under veckan har tillståndsansökningarna officiellt lämnats in till Mark- och miljödomstolen. Anläggningarna kommer vid färdigställande tillsammans att producera upp till 100 000 ton grön vätgas årligen.  

– Detta är en jättestor milstolpe för båda projekten. Processen för att färdigställa tillståndsansökningarna har varit omfattande och involverat närmare 100 personer från olika sektorer och expertisområden. Under de senaste 1,5 åren har teamen arbetat intensivt för att säkerställa att alla aspekter av anläggningarna och deras förväntade miljöpåverkan har utretts och bedömts noggrant, säger Linda Levin, tillståndsansvarig på RES. 

Albys vätgasanläggning utvecklas för en produktion av 82 000 ton grön vätgas per år, och Ljungaverks anläggning för en produktion på 18 400 ton per år. 

– Det är en ambitiös satsning på grön vätgasproduktion som är unik i Sverige idag. Dels på grund av anläggningarnas storlek, men också för att de är fristående från både enskilda elproduktionsanläggningar, dvs. är kopplade till elnätet och för att vätgasen inte är avsedd till en specifik kund. Det är ett avgörande steg mot att uppnå en utfasning av fossila bränslen inom industrin. Då mottagare av vätgasen inte är fastställda ännu har vi fått utforma tillståndsansökningarna flexibelt för att hålla dörrar öppna för flera typer av användning, vilket varit en utmaning men gjort att vi verkligen fått tänka igenom anläggningarnas potential, säger Linda Levin. 

Efter inlämningen väntar nu handläggning hos Mark- och miljödomstolen innan beslut om tillstånd ges. 

– Det som är unikt för Ljungaverk är att det finns befintlig infrastruktur och en rik industrihistoria, som till viss del innebär att det finns miljöskulder som behöver hanteras innan vi bygger nytt. I Alby har det istället varit mer fokus på naturvärden och att tillsammans med Ånge kommun undersöka hur området ska få tillgång till vatten m.m., säger Linda Levin. 

Användningsområdena för grön vätgas är många och det har pekats ut som en viktig nyckel för industrins omställning. 

– Alby och Ljungaverks framtida produktioner motsvarar drygt hälften av den vätgas som produceras i Sverige idag, vilken uppgår till ungefär 180 000 ton. Elkraften som kommer användas motsvarar ungefär 3 % av Sveriges i nuläget totala elproduktion. Elkraften kommer till lokal nytta, och produktionen av gröna vätgas i stället för fossil vätgas besparar utsläpp av över en miljon ton CO2 per år, säger Linda Levin.

För övriga frågor kontakta:  

Alexandra Angelbratt 
Head of Hydrogen
[email protected]
+46 (0)73 515 99 83

Om RES  

RES är världens största oberoende företag inom förnybar energi, verksamt i 24 länder och aktivt inom vind, sol, energilagring, biomassa, vattenkraft, grön vätgas, eltransmission och distribution. RES har varit en branschinnovatör i över 40 år och har levererat mer än 24 GW förnybara energiprojekt över hela världen och planerar för ytterligare 22 GW ny kapacitet de kommande fem åren.

Som tjänsteleverantör har RES kompetens och erfarenhet inom kapitalförvaltning, drift och underhåll (O&M) samt reservdelar – och stöder 41 GW förnybara tillgångar på 1 300 platser. RES erbjuder marknaden en rad ändamålsenliga, praktiska teknikbaserade produkter och digitala lösningar som är utformade för att maximera investeringar och utbyggnad av förnybar energi.

RES arbetar för att driva omställningen till en framtid där alla har tillgång till prisvärd och koldioxidfri energi. Med hjälp av sina 4 500 medarbetare samlar RES global expertis, passion och innovation med visionen att revolutionera hur energi genereras, lagras och levereras. 

Läs mer på: www.res-group.com 


Hydrogen Plant Milestone: Sweden Set to Produce 100,000 Tons of Green Hydrogen Annually

RES is developing two large-scale green hydrogen plants in Ånge, Sweden. The first in Alby will have an installed capacity of 500 MW, with a second in Ljungaverk with an installed capacity of 100 MW. This week, the permit applications were officially submitted to the Land and Environment Court. Upon completion, the facilities will together produce up to 100,000 tons of green hydrogen annually.

“This is a huge milestone for both projects. The process of completing the permit applications has been extensive and involved nearly 100 people from various sectors and areas of expertise. The teams have worked intensively for over a year to ensure that all aspects of the facilities and their expected environmental impact have been carefully investigated and assessed”, says Linda Levin, permit manager at RES.

Alby’s hydrogen facility will be able to produce 82,000 tons of green hydrogen per year, while Ljungaverk’s facility will be able to produce 18,400 tons per year.

The applications for green hydrogen have many uses and have been identified as a key element for the industry’s transition.

“This ambitious investment in green hydrogen production is unique due to the size of the facilities and because they are independent from both individual electricity production facilities, with the hydrogen not intended for a specific customer. As the recipients of the green hydrogen have not yet been determined, we designed the permit applications with flexibility to ensure versatility across various usage scenarios. There is huge potential for these facilities”, says Linda Levin.

The Land and Environmental Court will now process the applications and make a final decision on the permits.

“Alby and Ljungaverk’s future productions correspond to just over half of the hydrogen produced in Sweden today which amounts to approximately 180,000 tons. The electricity that will be used corresponds to approximately 3% of Sweden’s current total electricity production. The electricity will be of local benefit, and the production of green hydrogen instead of fossil hydrogen saves emissions of over one million tons of CO2 per year,” says Linda Levin.

Contact for further information:

Alexandra Angelbratt 
Head of Hydrogen
[email protected]
+46 (0)73 515 99 83

About RES

RES is the world’s largest independent renewable energy company, working across 24 countries and active in wind, solar, energy storage, biomass, hydro, green hydrogen, transmission, and distribution.  An industry innovator for over 40 years, RES has delivered more than 24 GW of renewable energy projects across the globe and plans to bring more than 22 GW of new capacity online in the next five years.

As a service provider, RES has the skills and experience in asset management, operations and maintenance (O&M), and spare parts – supporting 41GW of renewable assets across 1,300 sites.  RES brings to the market a range of purposeful, practical technology-based products and digital solutions designed to maximise investment and deployment of renewable energy.

RES is the power behind a clean energy future where everyone has access to affordable zero carbon energy bringing together global experience, passion, and the innovation of its 4,500 people to transform the way energy is generated, stored and supplied. Visit: www.res-group.com

Dela denna artikel

Liknande tjänster

Projektutveckling

Läs mer

Liknande teknologier

Grön vätgas

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta oss