Våra kontor

RES är en global organisation med ett starkt lokalt fokus. Här kan du hitta kontakt- och platsinformation för alla våra RES-kontor.

Kontakta oss

RES AND SCR PARTNER WITH ALINGSÅS ENERGI TO BUILD NEW BATTERY STORAGE IN SWEDEN

by RES | aug 31, 2023 | Tid det tar att läsa: 6 min

  • Second joint project for RES and SCR after successful development of Landskrona BESS project
  • First project for Alingsås Energi, strengthening the grid in the local area
  • Project is expected to be 17 MW / 17 MWh with Commercial Operation Date in 2024

Global renewable energy company, RES and large-scale battery storage developer, SCR have partnered up to deliver Alingsås municipality’s first large scale battery project. The 17 MW/MWh battery storage marks the second collaborative project between RES and SCR following the successful development of the Elektra storage project in Landskrona.

Magnus Mattsson, Commercial Manager at RES – Nordics commented: “The need for energy storage is heavily increasing in Sweden and projects such as this one in Alingsås and Elektra in Landskrona are game changers for smarter energy systems. RES has worldwide experience in battery storage projects and has delivered over 600 MW to support a range of grid functions. We look forward to bringing our experience into working with SCR again and enabling more renewable energy on the grid”.

Fredrik Bodecker, Managing Director, SCR: “Another landmark for SCR, taking a second project into development together with our partners. The continued transition towards a more sustainable energy future will require more storage capacity to strengthen the grid and reduce emissions from other, more fossil-intensive backup solutions.”

The project will be located in Alingsås on grounds owned by Alingsås Energi and in close proximity to one of the substations of Alingsås Energi.  With significant growth of electricity demand from businesses and residences in Alingsås the battery can support the challenge of managing electricity supply and demand.  

Rickard Bern, CEO of Alingsås Energi, commented:

“We are extremely happy to be able to attract this type of investment to Alingsås. We see ourselves as enablers in creating the conditions for the green transition that is underway. A battery storage of this size becomes an important resource in the local grid. It contributes to secure the stability for the residents of Alingsås municipality in terms of energy supply and that is one of our main missions.” 

Thomas Pettersson, Chairman of the Board Alingsås Energi: “As the Chairman of the Board of Alingsås Energi, I am very pleased and happy today that we have successfully closed the deal for an energy storage facility in Alingsås. According to Svenska Kraftnät, local energy storage facilities will also create benefits for the national electricity system, and it feels very good that we can contribute to increased sustainability for the entire society.”

The battery project is currently under development and is expected to reach final status and be connected to Alingsås grid mid-2024.

ENDS

 

RES OCH SCR SAMARBETAR MED ALINGSÅS ENERGI FÖR NYTT BATTERILAGER

  • RES och SCR i nytt samarbete efter den framgångsrika utvecklingen av batterilagringsprojekt i Landskrona
  • Första projektet för Alingsås Energi vilket ger ytterligare förstärkning av det lokala nätet
  • Projektet är på 17 MW och beräknas stå klart till sommaren 2024.

RES, ett ledande bolag inom utveckling av förnybar energi och energilagring, och SCR, ett svenskt bolag specialiserat på utveckling av storskalig energilagring med batterier, har ingått ett samarbete tillsammans med Alingsås Energi för att utveckla ett storskaligt batteri i Alingsås Kommun. Batteriparken beräknas få en storlek på 17 MW / 17MWh och kommer kopplas upp till det lokala nätet i Alingsås. Projektet är det andra samarbetet mellan RES och SCR efter deras framgångsrika projekt i Landskrona vilket såldes i mars 2023.

Magnus Mattsson, Commercial Manager at RES – Norden: “Behovet av energilagring ökar kraftigt i Sverige och projekt som det här i Alingsås och Elektra i Landskrona är avgörande för att skapa smartare energisystem. RES har en global erfarenhet i storskaliga batteriprojekt och har levererat över 600MW på global basis vilka bidrar med en rad olika nätfunktioner. Vi ser fram emot att ta med vår erfarenhet in i ännu ett samarbete med SCR och möjliggöra mer förnybart på nätet.”

Fredrik Bodecker, VD, SCR: “Ytterligare en milstolpe för SCR med utveckling av vårt andra projekt tillsammans med våra samarbetspartners. En fortsatt utveckling mot ett hållbart energisystem kommer kräva mer kapacitet för att stärka nätet samt reducera utsläpp från andra fossilbaserade reservsystem.”

Projektet kommer etableras i Alingsås på mark som tillhör Alingsås Energi och kommer att kopplas upp på det lokala nätet vid en av Alingsås Energis transformatorstationer. Med ytterligare tillväxt i kommunen från företag och hushåll så kan batteriet medverka till en stärkt lokal kraftbalans.

Rickard Bern, VD Alingsås Energi: ”Vi är oerhört glada över att kunna locka den här typen av satsningar till Alingsås. Vi ser oss som möjliggörare i att skapa förutsättningar för den gröna omställning som pågår.  Ett batterilager i den här storleken blir en viktig resurs i det lokala nätet. Det bidrar till att skapar trygghet och stabilitet för invånarna i Alingsås kommun vad gäller energiförsörjningen, vilket är ett av våra viktigaste uppdrag”

Thomas Pettersson, Styrelseordförande Alingsås Energi: “Som styrelseordförande i Alingsås Energi är jag idag mycket nöjd och glad över att vi har fått affären med ett energilager i Alingsås i hamn. Enligt Svenska Kraftnät kommer även lokala energilager skapa nyttor för det nationella elsystemet, och det känns väldigt bra att vi även kan bidra till en ökad hållbarhet för hela samhället.”

Batteriprojektet är för närvarande under utveckling och beräknas stå klart till sommaren 2024.

 

About RES

RES is the world’s largest independent renewable energy company active in onshore and offshore wind, solar, energy storage, transmission and distribution and green hydrogen. At the forefront of the industry for over 40 years, RES has delivered more than 23GW of renewable energy projects across the globe and supports an operational asset portfolio exceeding 12GW worldwide for a large client base.  Understanding the unique needs of corporate clients, RES has secured over 1.5GW of corporate power purchase agreements (PPAs) enabling access to energy at the lowest cost. RES employs over 2,500 people and is active in 14 countries. For further information about RES, visit www.res-group.com

About Alingsås Energi

The municipality owned group, Alingsås Energi delivers and develops products and services in electricity (grid, trade, and production), district heating, solar system and data communication with high quality, competitive prices and low environmental impact. The customers are households, organizations, and companies mainly within Alingsås.

Alingsås Energi is a reliable supplier with a clear focus on meeting the customers overall need of energy-efficient, stable, and climate-smart solutions. Alingsås Energi wants to be enablers in the development of the sustainable society, work long-term and focusing on reducing the resource consumption in society. For further information about Alingsås Energi, visit www.alingsasenergi.se.

About SCR

SCR was founded in 2021 by Carl Hagert, Fredrik Bodecker and Thomas Wiklund with the ambition to be the Nordic Market leader in developing Large Scale Battery Storage Systems. SCR founders have extensive experience from the European and Nordic energy and finance markets within trading, risk management and business management. SCR’s vision is to establish in excess of 250 MW of battery capacity in Sweden within before 2025 to support the transition to a fossil free future supported by battery technology. For more information, visit www.scandinaviancapacityreserve.com

CONTACT FOR FURTHER INFORMATION:      

Magnus Mattsson, Commercial Manager – Nordic, RES, [email protected]
Carl Hagert, Founder, SCR, +46735076199
Rickard Bern, CEO Alingsås Energi, [email protected] 

 

Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring, grön vätgas samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23 GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 12GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5 GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 500 personer och är verksamma i 14 länder. I Norden har RES kontor i Göteborg, Ånge, Lund, Stockholm, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.

Om Alingsås Energi

Kommunägda Alingsås Energi är en koncern som levererar och utvecklar produkter och tjänster inom

el (nät, handel och produktion), fjärrvärme, solceller och datakommunikation med hög kvalitet, till skäliga priser och låg miljöpåverkan. Kunderna utgörs av hushåll, organisationer och företag huvudsakligen inom Alingsås. Alingsås Energi har ett tydligt fokus på helheten för kunden och på energieffektiva, stabila och klimatsmarta lösningar, och vill vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället. Alingsås Energi arbetar långsiktigt och målmedvetet för att minska resursförbrukningen i samhället. För ytterligare information besök www.alingsasenergi.se.

Om SCR

SCR grundades våren 2021 av Carl Hagert, Fredrik Bodecker och Thomas Wiklund med målsättningen att bli Nordens ledande aktör inom utveckling av storskaliga batterilösningar. Grundarna har en lång erfarenhet från energi och finansmarknaderna i Europa och Norden med handel, riskhantering och strukturerade affärer inom energi. SCRs vision är att etablera mer än 250 MW av storskaliga energilagringsprojekt i form av batterier i Sverige senast 2025 och därigenom medverka till till en fossilfri framtid som stödjs av batteriteknologi. För mer information, besök www.scandinaviancapacityreserve.com

Kontakt för ytterligare information:               

Magnus Mattsson, Commercial Manager – Nordic, RES, [email protected]
Carl Hagert, Grundare, SCR, +46735076199
Rickard Bern, VD Alingsås Energi, [email protected] 

Dela denna artikel

Kontakta oss

Kontakta oss