Our offices

Like our business, we’re truly global – but proudly local. Find contact and location details for every RES office.

Contact us

MoU signed with Nordion Energi for pre-feasibility study of a Alby/Ljungaverk – Sundsvall pipeline

by RES | Jul 03, 2023 | Reading time: 5 min

RES signs a memorandum of understanding (MoU) with Nordion Energi for a mutual cooperation to perform a pre-feasibility study regarding the development, construction and operation of a pipeline between Alby/Ljungaverk and Sundsvall – enabling the transportation of green hydrogen throughout Sweden.

The MoU marks the beginning of a collaboration between RES, the world’s largest independent renewable energy company, and Nordion Energi, a leading developer of infrastructure and climate-neutral distribution of gas. The pre-feasibility study will examine the conditions for a possible hydrogen pipeline from Alby and Ljungaverk, where RES is currently developing two large scale hydrogen plants, to Sundsvall.

Alexandra Angelbratt, Head of Hydrogen at RES, commented: “Green hydrogen is a key factor in enabling the industry’s energy transition. RES are developing two plants in Ånge municipality, in Alby and Ljungaverk, which will be producing 100 000 tons of green hydrogen for different off takers yearly. Together with Nordion Energi we are now initiating a pre-feasibility study to investigate the opportunity of transporting hydrogen. We are proud and excited to work with Nordion Energi on this and possibly create needed infrastructure to accelerate the adoption of green hydrogen as a key player in the Nordic energy mix”.

Since a couple of years Nordion Energi has started the work of developing a new hydrogen pipeline infrastructure open for any hydrogen producer and consumer of hydrogen to connect to in the Nordic countries, initially in the northern part of Sweden.

Björn Santana Arvidsson, Head of Hydrogen at Nordion Energi, commented: “Nordion Energi is participating in several large scale hydrogen infrastructure-projects in the northern parts of Sweden. Increased use of hydrogen will be crucial for the transition towards a green industry and a sustainable transport sector – but today Sweden is lacking the infrastructure that is needed. Our pipelines are buried underground and therefore have minimal effect on nature. The gas can either be used immediately or stored for later consumption. Ånge municipality is ideally situated close to Sundsvall and the Baltic sea where many industries are situated. We are very happy to work together with RES, a well established renewable energy company within the region with a clear aim of increasing the production of green hydrogen in the energy mix. 

The pre-feasibility study is set to begin immediately and will provide basic information as a foundation for future feasibility of a hydrogen pipeline from Alby and Ljungaverk to Sundsvall.

Alexandra Angelbratt, added: “We are deeply invested in providing clean energy for the increasing demand of the industry as well as the society. Collaborations such as this are important to ensure the seamless transport of hydrogen over long distances, unlocking its full potential as a versatile carrier of clean energy. Through the implementation of a pipeline RES and Nordion Energi will together contribute to a more resilient and sustainable energy system, offering a reliable and scalable solution for storing and transporting green hydrogen”.


RES och Nordion Energi utreder förutsättningar för ny vätgasledning Alby/Ljungaverk – Sundsvall.

RES och Nordion Energi har undertecknat ett samförståndsavtal (MoU – Memorandium of Understanding). Tillsammans ska de genomföra en förstudie avseende utveckling, konstruktion och drift av en ledning från Alby och Ljungaverk till Sundsvall – för att möjliggöra transport av grön vätgas genom Sverige.  

MoU:n blir startskottet för ett nytt samarbete mellan RES, världens största oberoende aktör inom förnybar energi, och Nordion Energi, en ledande utvecklare av infrastruktur och klimatneutral distribution av gas. Förstudien ska undersöka förutsättningarna för en eventuell vätgasledning från Alby och Ljungaverk, där RES för närvarande utvecklar två storskaliga vätgasanläggningar, till Sundsvall.

Alexandra Angelbratt, Head of Hydrogen på RES, kommenterar: “Grön vätgas är en nyckelfaktor för att möjliggöra industrins energiomställning. RES utvecklar två anläggningar i Ånge kommun, i Alby och Ljungaverk, som årligen kommer att producera 100 000 ton grön vätgas till olika mottagare. Tillsammans med Nordion Energi initierar vi nu en förstudie för att undersöka möjligheten att transportera vätgas. Vi är stolta och glada över att arbeta med Nordion Energi i det här projektet och möjliggöra nödvändig infrastruktur för att accelerera införandet av grön vätgas som en nyckelspelare i den nordiska energimixen”.

Sedan några år tillbaka har Nordion Energi utvecklat en ny infrastruktur för transportering av vätgas som är öppen för alla vätgasproducenter och konsumenter i Norden, till att börja med i norra Sverige, att ansluta sig till.

Björn Santana Arvidsson, Head of Hydrogen på Nordion Energi, kommenterar: ”Nordion Energi deltar i flera storskaliga vätgasinfrastrukturprojekt i de norra delarna av Sverige. En ökad användning av vätgas kommer att vara avgörande för omställningen mot en grön industri och en hållbar transportsektor – men idag saknar Sverige den infrastruktur som behövs. Våra ledningar är nedgrävda under mark och har därför minimal påverkan på naturen. Gasen kan antingen användas omedelbart eller lagras för senare bruk. Ånge kommun är perfekt beläget nära Sundsvall och Östersjön där många industrier finns. Vi är mycket glada över att arbeta tillsammans med RES, ett väletablerat bolag inom förnybar energi i regionen, med ett gemensamt och tydligt mål om att öka produktionen av grön vätgas i energimixen.

Förstudien ska påbörjas omedelbart och ska ge grundläggande information som underlag för framtida genomförbarhet av en vätgasledning från Alby och Ljungaverk till Sundsvall.

Alexandra Angelbratt, tillägger: “Vi ser det som mycket viktigt att möta den ökade efterfrågan och behovet på grön energi från såväl industrin som samhället i stort. Samarbeten som det här är viktiga för att säkerställa sömlös transport av vätgas över långa avstånd, och frigöra dess fulla potential som en mångsidig bärare av grön energi. Genom implementeringen av en ledning kommer RES och Nordion Energi tillsammans att bidra till ett mer motståndskraftigt och hållbart energisystem, och erbjuda en pålitlig och skalbar lösning för lagring och transport av grön vätgas”.

Contact for further information / För övriga frågor

Alexandra Angelbratt, RES
E: [email protected]
M: +46 73 515 99 83

Björn Santana Arvidsson, Norgion Energi
E: [email protected]
M: +46 76 088 57 17

About RES

RES is the world’s largest independent renewable energy company active in onshore and offshore wind, solar, energy storage, transmission and distribution and green hydrogen. At the forefront of the industry for over 40 years, RES has delivered more than 23GW of renewable energy projects across the globe and supports an operational asset portfolio exceeding 12GW worldwide for a large client base.  Understanding the unique needs of corporate clients, RES has secured over 1.5GW of corporate power purchase agreements (PPAs) enabling access to energy at the lowest cost. RES employs over 2,500 people and is active in 14 countries. For further information about RES, visit www.res-group.com

About Nordion

Nordion Energi specializes in energy infrastructure and is driven by a clear purpose; To be involved in driving the transition towards 100% green energy. Nordion Energi is the TSO (Transmission System Operator) for the Swedish gas grid and also owns and operates the country’s largest gas distribution network as well as electricity grid operations.

Nordion Energi ensures that industries, municipalities, combined heat and power plants, households, filling stations and restaurants always get their energy in a sustainable and safe way.

Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi, aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring, grön vätgas samt transmission och distribution. I över 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23 GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 12 GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5 GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 500 personer och är verksamma i 14 länder. I Norden har RES kontor i Göteborg, Östersund, Stockholm, Örnsköldsvik, Skellefteå, Falkenberg, Karlstad, Ånge, Lund, Halden, Stavanger och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.

Om Nordion

Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och drivs av ett tydligt syfte; att vara med och driva omställningen till 100 % grön energi. Nordion Energi är TSO (Transmission System Operator) för det svenska gasnätet och äger och driver även landets största gasdistributionsnät samt elnätsverksamhet. Nordion Energi ser till att industrier, kommuner, kraftvärmeverk, hushåll, bensinstationer och restauranger alltid får sin energi på ett hållbart och säkert sätt.

Share this article