Our offices

Like our business, we’re truly global – but proudly local. Find contact and location details for every RES office.

Contact us

Letter of Intent signed with Permascand for co-development of a commercial research center as part of green hydrogen plant

by RES | Apr 25, 2022 | Reading time: 4 min

RES, today announced that the company has signed a Letter of Intent (LOI) with Permascand, an independent technology-driven manufacturer of electrochemical solutions, for the co-development of a commercial research center in the green hydrogen plant RES are developing in Alby, Ånge Municipality, Sweden.

The purpose of the LOI is to continue the negotiations for the establishment and investment in a commercial research center for testing and evaluation of Permascands products in a production plant which enables significant and important results for the project.

Matilda Afzelius, CEO at RES, commented “This project is extremely important. We are at the forefront here and are contributing to a rapid transition to renewable energy. With this collaboration, we have the opportunity to create both local and global benefits. A sustainable future will benefit from more cross-border and innovative developments and collaborations like this”.

RES, the world’s largest independent renewable energy company, has driven the development and establishment of a green hydrogen plant in Alby in an area designated by Ånge Municipality for establishment of power-intense industry. The goal is to be able to provide green hydrogen to local industry in a first stage, by the turn of 2024/2025. With a new grid connection, the facility will be gradually expanded on a larger scale by the turn of 2026/2027.

Sigrid Nord, development project manager at RES, commented ”We are very excited about this collaboration opportunity together with Permascand in our work to make it possible to take the testing into a production plant to enable competitive green hydrogen. We see that this type of green energy system will be crucial in enabling the energy transition for industry and that collaborations like these deliver great benefits”.

Peter Lundström, CEO at Permascand comments: ”It is a very positive and interesting start that we jointly can contribute to a development project of this kind. It is in line with Permascand’s growth plan and the construction of a full-scale technology center to develop new technology for green hydrogen and our quest for increased sustainability globally – the fact that the project also has a local connection makes it even more interesting”.

The terms of the cooperation will be regulated in a possible future and binding agreement.

 

 

RES, meddelade idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) med Permascand Top Holding AB, en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar, för samutvecklingen av ett kommersiellt forskningscentrum i en ny produktionsanläggning för grön vätgas vilken RES driver utvecklingen och etableringen av i Alby, Ånge kommun.

Syftet med avsiktsförklaringen är att fortsätta förhandlingarna för etablering och investering i ett kommersiellt forskningscentrum för testning och utveckling av Permascands produkter i en verklig produktionsmiljö vilket möjliggör väsentliga och viktiga resultat för projektet.

Matilda Afzelius, VD på RES, kommenterar: “Det här projektet är oerhört betydelsefullt. Vi går i bräschen här och bidrar till en snabb omställning till förnybar energi. Med det här samarbetet har vi möjlighet att göra såväl lokal nytta som global. En hållbar framtid kommer att dra fördel av fler gränsöverskridande och innovativa utvecklingar och samarbeten likt detta.”

RES, världens största oberoende aktör inom förnybar energi, driver utvecklingen och etableringen av produktionsanläggning för grön vätgas i Alby, på det av kommunen utpekade området som detaljplaneras för etablering av elintensiv industri. Målet är inställt på att i ett första skede, till årsskiftet 2024/2025, kunna tillhandahålla grön vätgas till lokala industrier. Med en ny nätanslutning kommer anläggningen successivt att byggas ut i större skala till årsskiftet 2026/2027.

Sigrid Nord, projektledare på RES, kommenterar: ”Vi är mycket glada över denna samverkansmöjlighet tillsammans med Permascand i vårt arbete att möjliggöra att ta testmiljön in i en verklig produktionsanläggning för att på ett säkert och hållbart sätt kunna producera konkurrenskraftig grön vätgas. Vi ser även att den här typen av gröna energisystem blir avgörande för att möjliggöra energiomställningen inom industrin och att samarbeten likt detta innebär stora fördelar”.

Peter Lundström, VD på Permascand kommenterar: “Det är en mycket positiv och intressant början att vi gemensamt kan bidra till ett utvecklingsprojekt av det här slaget. Det ligger i linje med Permascands tillväxtplan och uppbyggnaden av ett fullskaligt teknologicentrum för att ta fram ny teknik för grön vätgas på marknaden och vår strävan mot ökad hållbarhet globalt – att projektet dessutom har en lokal anknytning gör det extra roligt”.

De närmare villkoren för samarbetet kommer att regleras i ett eventuellt kommande och bindande avtal.

Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 22GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 9GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 000 personer och är verksamma i 10 länder. I Skandinavien har RES kontor i Göteborg, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.

 

Om Permascand Top Holding AB

Permascand är en oberoende teknikdriven tillverkare av elektrokemiska lösningar baserade på bolagets egenutvecklade katalytiska beläggningar för miljöteknikapplikationer. Med ett kundriktat fokus har Permascand levererat katalytiska beläggningar, elektroder, elektrokemiska celler och eftermarknadstjänster till en rad olika branscher i mer än 50 år. Permascand har sitt huvudkontor i Ljungaverk där bolaget även driver forsknings- och utvecklingsverksamhet, teknikutveckling och produktion. Permascand har även kontor i Stockholm, Göteborg och Vancouver, Kanada. För mer information, besök: www.permascand.com

 

About RES
RES is the world’s largest independent renewable energy company active in onshore and offshore wind, solar, energy storage and transmission and distribution. At the forefront of the industry for nearly 40 years, RES has delivered more than 22GW of renewable energy projects across the globe and supports an operational asset portfolio exceeding 9GW worldwide for a large client base.  Understanding the unique needs of corporate clients, RES has secured over 1.5GW of power purchase agreements (PPAs) enabling access to energy at the lowest cost. RES employs more than 2,000 people and is active in 10 countries. In Scandinavia RES has offices in Gothenburg, Östersund and Oslo. For more information, visit www.res-group.com.

 

About Permascand Top Holding AB

Permascand is an independent technology-driven manufacturer of electrochemical solutions based on proprietary catalytic coatings for clean tech applications. With a customer-centric focus, the company has supplied catalytic coatings, electrodes, electrochemical cells and aftermarket services to a variety of sectors for more than the past 50 years. Permascand is headquartered in Ljungaverk, Sweden, with operations including R&D, Technology Development and Production, with offices in Gothenburg, Sweden and Vancouver, Canada. For more information visit: www.permascand.com

 

Share this article