Our offices

Like our business, we’re truly global – but proudly local. Find contact and location details for every RES office.

Contact us

JOINT AGREEMENT WITH ALIGHT TO DEVELOP SOLAR ENERGY IN SWEDEN

by RES | May 19, 2022 | Reading time: 4 min

RES, the world’s largest independent renewable energy company, has announced a collaboration with Alight, a leading solar PPA provider, to develop and deliver new solar projects in Sweden. Together RES and Alight aim to accelerate the energy transition through multiple solar projects in the central and southern parts of Sweden. 

By sharing knowledge and experience, RES and Alight will improve the development process for solar projects in Sweden. RES has a long track record of developing, constructing and operating renewable projects in the Nordics as well as globally. Having developed over 2,5 GW of solar globally, RES has now partnered up with Alight, who has vast expertise of both onsite and offsite solar assets, to expand development in the Nordics.

The partnership aims to result in a total of 200-300 MW large scale solar projects within the coming years.

Matilda Afzelius, CEO – RES, said: “We are happy and proud to announce this new collaboration. Partnerships such as these are important for the future and ensures a more efficient and lasting transition to renewables. With our collective knowledge and experience, and through collaboration, we can enable a future where everyone has access to affordable zero carbon energy.

Harald Överholm, CEO at Alight, commented: “By teaming up with RES, we boost our future projects with a highly qualified partner to support us with site development in Sweden. This way we can develop and build out more clean energy at a higher pace, which is critical to amplify the energy transition and to reach the Paris Agreement’s goal of limiting the temperature increase to 1,5 degrees Celsius”.

Johan Roger, Project Manager – RES, added: “By developing more solar projects on the Swedish market we are contributing to the growth of the market as well as a larger diversity in renewable energy sources. As demand for green energy grows we need to ensure a mix of complementary sources to meet that demand. This collaboration is a positive and important move in the right direction.”

 

RES OCH ALIGHT TECKNAR SAMARBETSAVTAL FÖR UTVECKLING AV SOLENERGI I SVERIGE

RES, världens största oberoende aktör inom förnybar energi, meddelade idag ett nytt samarbete med Alight, en ledande leverantör av sol-PPA, för att utveckla och leverera nya solenergiprojekt i Sverige. Tillsammans ämnar RES och Alight att påskynda energiomställningen genom flertalet solenergiprojekt i mellersta och södra delarna av Sverige.

Genom att dela sin kunskap och erfarenhet ska RES och Alight förbättra utvecklingsprocessen för solenergiprojekt i Sverige. RES har långt erfarenhet av att utveckla, bygga och drifta förnybara projekt i Norden såväl som globalt. RES, som har utvecklat över 2,5 GW solenergi globalt, inleder nu ett samarbete med Alight, som har stor expertis inom solenergiprojekt i solparker som fastigheter, för att utöka utvecklingen i Norden.

Målet med samarbetet är att utveckla totalt 200-300 MW i storskaliga solenergiprojekt inom de kommande åren.

Matilda Afzelius, VD – RES, säger: “Vi är glada och stolta att kunna berätta om det nya samarbetet. Partnerskap som detta är viktiga för framtiden och ser till att vi får en effektiv och varaktig övergång till förnybar energi. Med vår kollektiva kunskap och kompetens, och genom samverkan, kan vi möjliggöra en framtid där alla har tillgång till prisvärd och koldioxidfri energi.”

Harald Överholm, VD – Alight, kommenterar: “Genom att slå oss samman med RES, förstärker vi våra framtida projekt med en högt kvalificerad partner som kan stödja oss med platsutveckling i Sverige. På så sätt kan vi utveckla och bygga ut mer ren energi i högre takt, vilket är avgörande för att förstärka energiomställningen och för att nå Parisavtalets mål att begränsa temperaturökningen till 1,5 grader celsius.”

Johan Roger, Projektledare – RES, tillägger: “Genom att utveckla fler solenergiprojekt på den svenska marknaden bidrar vi till marknadens tillväxt såväl som en större mångfald bland förnybara energikällor. I takt med att efterfrågan på grön energi växer behöver vi säkra en mix av kompletterande energikällor som kan möta den efterfrågan. Det här samarbetet är ett positivt och viktigt steg i rätt riktning.”

About RES
RES is the world’s largest independent renewable energy company and is active in onshore and offshore wind, solar, energy storage and transmission and distribution. At the forefront of the industry for over 40 years, RES has delivered more than 22GW of renewable energy projects across the globe and supports an operational asset portfolio exceeding 9GW worldwide for a large client base.  Understanding the unique needs of corporate clients, RES has secured over 1.5GW of power purchase agreements (PPAs) enabling access to energy at the lowest cost. RES employs more than 2,500 people and is active in 11 countries. In Scandinavia RES has offices in Gothenburg, Östersund and Oslo. For more information, visit www.res-group.com.

About Alight

Alight is the leading solar Power Purchase Agreement provider in the Nordics. We build, own and manage onsite and offsite solar assets to help large corporations save money and do good, now and in the long term. We have 47 solar assets under management or development and are developing over 500 MW of solar-as-a-service across Europe. Our 35 employees are active all over Europe, proving that a small and specialized team can have a big impact. Our goal is to reach at least 1 GW of solar contracts by 2025.

 

Om RES

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 22GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 9GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 500 personer och är verksamma i 11 länder. I Skandinavien har RES kontor i Göteborg, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.

Om Alight

Alight är den ledande leverantören av sol-PPA i Norden. Vi bygger, äger och förvaltar solenergitillgångar i solparker och på fastigheter för att hjälpa stora företag att spara pengar och göra nytta, idag och i framtiden. Vi har 47 solenergitillgångar i förvaltning eller utveckling och utvecklar över 500 MW av solenergi-som-tjänst över hela Europa. Våra 35 anställda är verksamma över hela Europa, vilket bevisar att ett litet och specialiserat team kan ha stor inverkan. Vårt mål är att nå minst 1 GW i solenergikontrakt till 2025.

 

Share this article