Our offices

Like our business, we’re truly global – but proudly local. Find contact and location details for every RES office.

Contact us

RES appoints two leading civils contractors for the 372MW Björnberget Wind Farm

by RES | Feb 22, 2021 | Reading time: 6 min

RES has today announced the appointment of Peab and SIC as contractors for the Björnberget Wind Farm in Sweden. The project is one of the largest wind farms in Europe to start construction in 2021. It is so large, RES required two contractors to deliver the balance of plant (BoP) work. Peab, a leading Nordic construction and civil engineering company, will be responsible for the foundations for 35 turbines while SIC, with decades of turbine foundations experience, will complete 25 of them. The site will have approximately 64 km of new and upgraded roads and 130 km of cabling. It’s imagined at the peak of construction 200 people will be working on site.

As well as managing construction, RES will also take care of the wind farm’s commercial and technical management once operational.

Matilda Afzelius, CEO of RES in the Nordics commented “This is an exciting point in the construction phase and we’re pleased to be working with such experienced and local companies as Peab and SIC on this project. A wind farm of this size will bring prosperity to the local region, whilst helping to decarbonise Sweden’s power generation”.

Jörgen Eriksson, Regional Manager at Peab commented ”We are very happy to partner with RES in this large and important project, and contribute to society’s transition into renewables”. 

Jens Bak Ibsen, SIC CEO said “Both RES and SIC were early movers in the wind market in the Nordics and it’s great that our relationship has developed since our first construction project together back in 2005. We are looking forward to delivering the same high quality construction at Bjornberget”.

Bjornberget Wind Farm is jointly owned by Enlight Renewable Energy and Prime Capital’s Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF). The wind farm due to go live in early 2023. It will generate 1.1TWh annually, equivalent to powering 300,000 European homes.

The wind farm will be equipped with the new Siemens Gamesa 5.X platform. There will be sixty, 6.2MW turbines and these will have the largest rotor in the onshore market, providing the lowest cost of energy. 

 

ENDS

RES har skrivit kontrakt med två entreprenadbolag för byggnation av den 372MW stora Vindkraftsparken Björnberget

RES har idag skrivit kontrakt med Peab och SIC för byggnation av Vindkraftsparken Björnberget, belägen ca 20km söder om Ånge tätort. Projektet är en av de största vindkraftsparkerna som byggs i Europa under 2021. Projektet är så omfattande, att RES anlitat två entreprenadbolag för att leverera infrastruktur och anläggningsarbetet. Peab, ett av Nordens ledande företag inom bygg och anläggning, kommer att ansvara för 35 av de totalt 60 turbinfundamenten medan SIC, med lång erfarenhet inom fundamentsbyggnation, kommer att leverera resterande 25. Det totala arbetsområdet kommer att innefatta 64 kilometer av nya eller uppgraderade vägar och 130 kilometer kabelförläggning. Uppskattningsvis kommer ungefär 200 personer att vara aktiva inom området under byggfasen.

Förutom att hantera själva byggnationen av parken kommer RES också att ansvara för vindkraftsparkens kommersiella och tekniska drift när den är i färdigbyggd.

Matilda Afzelius, VD för RES i Norden säger “Det här är en spännande del av byggfasen och vi är glada att få arbeta tillsammans med så erfarna och lokala företag som Peab och SIC i detta projekt. En vindkraftpark av denna storlek kommer att såväl skapa arbetstillfällen i den lokala regionen, samtidigt som den hjälper till att minska koldioxidutsläppen från Sveriges kraftproduktion i stort.”

Jörgen Eriksson, Regionchef på Peab säger ” Vi är mycket glada att samarbeta med RES i detta stora och viktiga projekt och att kunna bidra till samhällets övergång till förnybar energi”. 

Jens Bak Ibsen, VD för SIC säger att “Både RES och SIC har en lång historia tillsammans och har båda varit tidigt involverade inom vindmarknaden i Norden. Det är fantastiskt hur vårt förhållande har utvecklats sedan vårt första byggprojekt tillsammans under 2005. Vi ser fram emot att leverera samma högkvalitativa projekt på Björnberget.”

Björnberget Vindkraftspark är samägt av Enlight Renewable Energy och Prime Capital’s Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF). Vindkraftsparken planeras att vara i drift under första halvan av 2023. Parken kommer att generera 1.1TWh per år, motsvarar energiförbrukningen för ca. 300,000 hushåll.

Parken kommer när den är färdigbyggd att utgöras av 60 st 6.2MW turbiner på den nya Siemens Gamesa 5.X plattformen. Dessa turbiner kommer att ha marknadens nu största rotor på land, vilket kommer att säkra en kostnadseffektiv energiproduktion. 

 

ENDS

RES beauftragt zwei führende Bauunternehmen mit dem Bau des 372-MW-Windparks Björnberget

RES hat heute die Vergabe der Bauaufträge für den Windpark Björnberget in Schweden an Peab und SIC bekannt gegeben. Bei dem Projekt handelt es sich um einen der größten Windparks in Europa, dessen Bau im Jahr 2021 beginnen soll. Er ist so groß, dass RES zwei Auftragnehmer benötigt, um die Arbeiten für die Realisierung des Windparks umzusetzen. Peab, ein führendes skandinavisches Hoch- und Tiefbauunternehmen, wird für die Fundamente von 35 Turbinen verantwortlich sein, während SIC, das über jahrzehntelange Erfahrung mit Turbinenfundamenten verfügt, 25 dieser Fundamente fertigstellen wird. Auf dem Gelände werden etwa 64 km neue und ausgebaute Straßen und 130 km Verkabelung verlegt. Man geht davon aus, dass in der Hochphase der Bauarbeiten 200 Personen auf der Baustelle tätig sein werden.

Neben dem Baumanagement wird RES auch die kommerzielle und technische Betriebsführung des Windparks übernehmen, sobald dieser in Betrieb ist.

Dazu Matilda Afzelius, CEO von RES in Skandinavien: “Dies ist ein spannender Zeitpunkt in der Bauphase und wir freuen uns, mit so erfahrenen und lokalen Unternehmen wie Peab und SIC an diesem Projekt arbeiten zu können. Ein Windpark dieser Größe wird einen großen Beitrag zur lokalen Wertschöpfung vor Ort leisten und gleichzeitig dazu beitragen, die Energiegewinnung in Schweden zu dekarbonisieren”.

Jörgen Eriksson, Regional Manager bei Peab, kommentierte: “Wir freuen uns sehr, mit RES bei diesem großen und wichtigen Projekt zusammenzuarbeiten und unseren Beitrag zum Umstieg der Bevölkerung auf Erneuerbare Energien zu leisten”.

Jens Bak Ibsen, CEO von SIC, sagte: “Sowohl RES als auch SIC waren Vorreiter auf dem skandinavischen Windmarkt und es ist großartig, wie sich unsere Beziehung seit unserem ersten gemeinsamen Bauprojekt im Jahr 2005 entwickelt hat. Wir freuen uns darauf, bei Bjornberget die gleiche hohe bautechnische Qualität zu liefern”.

Der Windpark Bjornberget befindet sich im gemeinsamen Besitz von Enlight Renewable Energy und dem Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF) von Prime Capital. Der Windpark soll Anfang 2023 in Betrieb genommen werden. Er wird jährlich 1,1TWh erzeugen, was der Stromversorgung von 300.000 europäischen Privathaushalten entspricht.

Der Windpark wird mit der neuen Siemens Gamesa 5.X Plattform ausgestattet. Der Windpark wird sechzig 6,2-MW-Turbinen umfassen, die den größten Rotor auf dem Onshore-Markt besitzen und damit die niedrigsten Energiekosten bieten.

ENDE

Notes to editors:

  1. RES is the world’s largest independent renewable energy company active in onshore and offshore wind, solar, energy storage and transmission and distribution. At the forefront of the industry for nearly 40 years, RES has delivered more than 19GW of renewable energy projects across the globe and supports an operational asset portfolio exceeding 7GW worldwide for a large client base.  Understanding the unique needs of corporate clients, RES has secured over 1.5GW of power purchase agreements (PPAs) enabling access to energy at the lowest cost. RES employs more than 3,000 people and is active in 10 countries.  For more information, visit http://www.res-group.com
  1. Peab is the Nordic Community Builder with 15,000 employees and net sales of SEK 57 billion. With a local presence and focus on our own resources we develop, do the groundwork and build everyday life where it’s lived. Company headquarters are in Förslöv on Bjäre Peninsula in southern Sweden. The Peab share is listed on Nasdaq Stockholm. www.peab.com

  1. SIC is specialised in delivering turnkey solutions in construction work for the onshore wind turbine industry. With over 1,000 foundations and a combined 30 years of experience, SIC has developed unique specialist knowledge and competence in services and construction for the wind turbine industry. SIC offers solid, sustainable turnkey solutions within the establishment of wind turbine foundations and related civil works for all sizes of wind turbine projects. For more information, visit:

 

Web: https://si-construction.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/stengeribsen

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stenger-ibsen-construction

  1. RES är världen största oberoende aktör inom förnybar energi – en global ledare på den snabbast växande energimarknaden. Under snart 40 år har RES gått i spetsen för att skapa en framtid där alla har tillgång till prisvärd koldioxidfri energi och utvecklat och/eller byggt över 19GW grön energi runt om i världen. Företaget driftar en portfölj på över 7GW grön energi runt om i världen åt en mängd olika aktörer. Med förståelse för våra kunders unika behov har RES säkerställt energiköpsavtal (PPA) på över 1,5 GW globalt, vilket möjliggör tillgång till energi till låg kostnad. RES sysselsätter mer än 3000 anställda och är verksamt i tio länder. Mer information finns på www.res-group.com.

  1. Peab är Nordens samhällsbyggare med 15 000 medarbetare och en omsättning på 57 miljarder kronor. Med lokal närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret ligger i Förslöv på Bjärehalvön i södra Sverige. Peab är listade på Nasdaq Stockholm. www.peab.se

  1. SIC (Stenger & Ibsen Construction) är specialiserade på att leverera nyckelfärdiga lösningar inom byggnadsarbeten för vindkraftindustrin på land. Med över 1000 fundament och sammanlagt 30 års erfarenhet har SIC utvecklat unik specialistkunskap och kompetens inom service och konstruktion för vindkraftsindustrin. SIC erbjuder solida, hållbara nyckelfärdiga lösningar inom etablering av vindkraftsfundament och relaterade civila arbeten för alla storlekar av vindkraftprojekt. För mer information besök:

 

Web: https://si-construction.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/stengeribsen

Zusätzliche Informationen

  1. RES ist das weltweit größte unabhängige Unternehmen für erneuerbare Energien, das in den Bereichen Onshore- und Offshore-Windkraft, Solarenergie, Energiespeicherung sowie Energieübertragung und -verteilung tätig ist. Seit fast 40 Jahren an der Spitze der Branche, hat RES mehr als 19 GW an erneuerbaren Energieprojekten auf der ganzen Welt realisiert und unterstützt ein operatives Anlagenportfolio von mehr als 7 GW weltweit für eine große Kundenbasis.  RES versteht die individuellen Bedürfnisse von Unternehmenskunden und hat über 1,5 GW an Stromabnahmeverträgen (PPAs) abgeschlossen, die den Zugang zu Energie zu möglichst niedrigen Kosten ermöglichen. RES beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und ist in 10 Ländern aktiv.  Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.res-group.com

2. Peab ist ein skandinavischer Kommunalentwickler mit 15.000 Mitarbeitern und einem Nettoumsatz von 57 Mrd. SEK. Mit lokaler Präsenz und Fokus auf die eigenen Ressourcen entwickeln wir, leisten die Vorarbeit und bauen das tägliche Leben dort, wo es gelebt wird. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Förslöv auf der Halbinsel Bjäre in Südschweden. Die Peab-Aktie ist an der Nasdaq Stockholm notiert. www.peab.com

3. SIC ist darauf spezialisiert, schlüsselfertige Lösungen bei Bauarbeiten für die Onshore-Windturbinenindustrie zu realisieren. Mit mehr als 1.000 Fundamenten und insgesamt 30 Jahren Erfahrung hat SIC einzigartiges Fachwissen und Kompetenz bei Dienstleistungen und Bauarbeiten für die Windkraftindustrie entwickelt. SIC bietet solide, nachhaltige und schlüsselfertige Lösungen bei der Errichtung von Windturbinenfundamenten und den damit verbundenen Bauarbeiten für Windturbinenprojekte aller Größenordnungen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns:

Web: https://si-construction.com/
Facebook: https://www.facebook.com/stengeribsen
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/stenger-ibsen-construction

Share this article