Our offices

Like our business, we’re truly global – but proudly local. Find contact and location details for every RES office.

Contact us

RES and Modvion enter a new collaboration to bring wooden towers to future wind parks

by RES | Oct 11, 2022 | Reading time: 5 min

RES, the world’s largest independent renewable energy company, has signed a letter of intent to include Modvion’s wooden wind turbine towers in future wind energy projects. The agreement, signed with RES, will ensure that RES wind farms become some of the most sustainable in the world. The agreement outlines a future order of Modvion towers worth approximately 4 billion Swedish krona.

The partnership means that RES Nordics will promote Modvion’s modular, wood-based, tower technology to their wind turbine suppliers. The goal is for turbine manufacturers to purchase wooden towers to use in RES developed wind farms. Switching from emission intensive materials, like steel and concrete, to a renewable material like wood enables drastic reductions in emissions. The wood also stores carbon, so the tower acts as a carbon sink, thereby reducing emissions for the entire turbine by 30%.

“Innovative solutions that make our renewable energy projects even more sustainable is something that we want to promote,” said Matilda Afzelius, CEO at RES in the Nordics. “RES has committed to the Science Based Target Initiative which focuses on halving emissions before 2030 and achieve net-zero emissions before 2050 and innovations such as Modvion’s are beneficial for reaching such targets.”

The agreement goes on to say that Modvion will continue to supply RES developed wind farms with around 20 towers per year from 2026 to 2036. This represents an order for Modvion of around 4 billion Swedish krona.

“RES shares our vision of a future with carbon-neutral wind power,” said Otto Lundman, CEO at Modvion. “RES wind farms will become the most sustainable in the world when we provide emission free towers. We need more companies like RES to lead the way in building renewable energy with renewable materials.”

Modvion’s patented innovation is also beneficial when it comes to building tall towers, something the industry is striving for. Laminated wood is stronger than steel at the same weight, so building with wood means lighter towers and less need for expensive reinforcements. The towers are built in modules that can be easily transported on standard trucks on public roads, without the need for road-closures.

“In order to generate the most cost-efficient wind energy we need to build taller turbines. That’s where Modvion’s solution becomes very interesting. Being able to reach the stronger winds at heights of 290 metres, while reducing emissions, is an offering that we want to include in our projects as soon as possible. As well as something that aligns with RES’ vision to create a future where everyone has access to affordable zero carbon energy,” said Matilda Afzelius.

 

RES och Modvion tecknar avsiktsförklaring för vindkraftverk i trä

 

RES, världens största oberoende företag inom förnybar energi, har tecknat en avsiktsförklaring med Modvion om att använda Modvions vindkraftverk i trä i framtida vindkraftparker. Samarbetet säkerställer att RES-utvecklade vindkraftparker blir några av de mest hållbara i världen. Avtalet beskriver en framtida order på Modvion-torn värd cirka 4 miljarder svenska kronor.

Partnerskapet innebär att RES Nordics kommer att förespråka Modvions modulära, träbaserade, tornteknologi till sina vindkraftsleverantörer. Målet är att turbintillverkare ska köpa in trätorn för att sedan använda i vindkraftsparker som RES utvecklar. Att byta från utsläppsintensiva material, som stål och betong, till ett förnybart material som trä möjliggör drastiska minskningar av utsläpp. Träet lagrar också kol, så tornet fungerar som en kolsänka och minskar därmed utsläppen för hela turbinen med 30 %.

“Vi vill alltid främja innovativa lösningar som gör våra förnybara energiprojekt ännu mer hållbara”, säger Matilda Afzelius, vd på RES i Norden. “Vi har förbundit oss till något som heter Science Based Target Initiative, som fokuserar på att halvera utsläppen före 2030 och uppnå nettonollutsläpp före 2050. Och innovationer som Modvions är fördelaktiga för att nå sådana mål.”

I avtalet ingår att Modvion ska förse RES-utvecklade vindkraftsparker med cirka 20 torn per år från 2026 till 2036. Det innebär i sin tur en order för Modvion på cirka 4 miljarder svenska kronor.

“RES delar vår vision om en framtid med koldioxidneutral vindkraft”, säger Otto Lundman, vd på Modvion. “RES-vindparker kommer att bli de mest hållbara i världen när vi förser dem med utsläppsfria torn. Vi behöver fler företag som RES som leder vägen när det kommer till att bygga förnybar energi med förnybara material.”

Modvions patenterade innovation är också fördelaktig när det kommer till att bygga höga torn, något som branschen i stort strävar efter. Laminerat trä är starkare än stål vid samma vikt, så att bygga med trä innebär lättare torn och mindre behov av dyra förstärkningar. Tornen är byggda i moduler som enkelt kan transporteras på vanliga lastbilar på allmänna vägar, utan att vägavstängningar behövs.

“För att generera mer kostnadseffektiv vindenergi behöver vi bygga högre turbiner. Det är där Modvions lösning blir väldigt intressant. Att kunna nå de hårdare vindarna på 290 meters höjd och samtidigt minska utsläppen är väldigt attraktivt för våra projekt. Samt något som ligger i linje med RES vision om att skapa en framtid där alla har tillgång till prisvärd och koldioxidfri energi, säger Matilda Afzelius.

 

Facts on wooden wind turbine towers 

Facts on wooden wind turbine towers can be found here

For more information, please contact:  

Sara Woodgate, Communication Manager, Modvion: +46 72-889 62 46, [email protected] 

Otto Lundman, CEO, Modvion, +46 702-72 06 24, [email protected]  

Rebecca Hjerpe, Press Office, RES: +46 765 64 84 46, [email protected]

Press photos 

High-resolution press images from Modvion can be found here

About Modvion 

Swedish wood technology company Modvion develops demanding designs made of laminated wood, nature’s carbon fibre, for large-scale applications. Wooden designs enable radical reductions in emissions by replacing emission-heavy material such as steel and concrete. Thanks to their patented module system, Modvion has been able to develop wind towers at decreased manufacturing costs and more efficient transportation for installations of tall towers. The operation is part-financed by the Swedish Energy Agency, the Västra Götaland region and the EU program Horizon 2020 EIC Accelerator. 

About RES 

RES is the world’s largest independent renewable energy company. At the forefront of the industry for over 40 years, RES has delivered more than 23GW of renewable energy projects across the globe and supports an operational asset portfolio exceeding 10GW worldwide for a large client base. RES employs more than 2,500 people and is active in 11 countries working across onshore and offshore wind, solar, energy storage and transmission and distribution.

 

Fakta om vindkraftverk i trä.

Läs mer om Modvions vindkraftverk i trä.

 

För mer information, kontakta:

Sara Woodgate, kommunikationsansvarig, Modvion: +46 72-889 62 46, [email protected] 

Otto Lundman, vd, Modvion, +46 702-72 06 24, [email protected]  

Rebecca Hjerpe, Pressansvarig, RES: +46 765 64 84 46, [email protected]

Pressfoton

Högupplösta pressbilder från Modvion hittar du här.

 

Om Modvion

Svenska träteknikföretaget Modvion utvecklar avancerade konstruktioner av laminerat trä, naturens kolfiber, för storskaliga applikationer. Träkonstruktioner möjliggör radikala minskningar av utsläpp genom att ersätta utsläppstunga material som stål och betong. Tack vare deras patenterade modulsystem har Modvion kunnat utveckla vindkraftverk till minskade tillverkningskostnader, och effektivisera transporter för installation av höga torn. Verksamheten är delfinansierad av Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen och EU-programmet Horizon 2020 EIC Accelerator.

 

Om RES 

RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring, grön vätgas samt transmission och distribution. I drygt 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23 GW förnybara energiprojekt globalt och supportar en operativ portfölj på över 9 GW för många kunder världen över. RES har över 2 500 anställda fördelat på 11 länder. I Skandinavien har RES kontor bl.a. i Göteborg, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.

Share this article