X

Internet Explorer sürümünüz eski ve artık web sitelerinin bir çoğu tarafından desteklenmiyor. Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek için Internet Explorer'ın en son sürümünü <a href='http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/download-ie'>buradan</a> indirebilirsiniz.

Aydınlatma Metni

Kişisel Veri Başvuru Talebi

 

RES ANATOLİA HOLDİNG A.Ş. (“RES ANATOLİA”)

AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamındaki haklarınız ve Res Anatolia olarak kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız hususunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

Şirketimiz Res Anatolia ve İnternet Sitesi’nde müşteri bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı, ticari elektronik iletişimler ve diğer hususlarda Res Anatolia’nın yada Res Anatolia’nın iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, Res Anatolia’nın ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile Res Anatolia’nın insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesi amacıyla girilen bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Gizliliklerinin korunması için gereken tedbirler alınmak ve kişisel verilerin işlenmesine dair tüm yasal ilkelere uygun olmak üzere; iletişim ve diğer her türlü kişisel olan-olmayan bilgileriniz Şirketimiz Res Anatolia ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları, tedarikçileri ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, aldığınız/ilgilendiğiniz hizmetler ile ilgili müşteri hizmetleri, tüketici hakları ve diğer imkânlardan istifade edebilmeniz ve/veya bunlarla ilgili ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve/veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken meşru menfaatler için gereken veya zorunlu olan durumlarda verilerinizi işleyebilecektir. Yukarıda bahsi geçenler tarafından gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, gerek ise her türlü hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, satış, pazarlama bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile kişisel verileriniz, otomatik olan/olmayan yöntemlerle temin, devralınma, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, muhafaza, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, (yurt içinde-dışına) aktarılma, transfer ve sair işlenmelere tabi tutulabilecek, kanunen zorunlu olduğu durumlarda ise bazı uygulamalar için ayrıca izniniz de talep edilebilecektir.

Müşterilerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin belirtilen iletişim kanallarından Res Anatolia’ya ulaşarak kişisel veri kullanımı ve işlenmelerini durdurabilirler. Müşterinin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri yasal azami süre içinde durdurulur. Müşteri dilerse ayrıca, hukuken muhafazası mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Müşteri isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında Res Anatolia’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecektir.

Tarafınıza ait isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, unvan, adres bilgisi, cep telefonu bilgisi, IP numarası ve adresi, e-posta adresi ve konum verileri gibi kişisel bilgilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, hangi amaçla işleneceği ve kimlere hangi amaçla aktarılabileceği hususlarında tarafınıza işbu bilgilendirmeyle bilgi verilmesinin yanı sıra KVKK’nın 11. maddesine uygun olarak sahip olduğunuz haklar; kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde ve dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, bilme ve tüm bu hususlarda bilgi talep etme haklarına, keza eksik veya yanlış işlenmiş olmaları halinde düzeltilmesini, kanuni şartlarına ve yöntemine uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini ve bu durumun verilerinizim aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, ayrıca, bilgilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğramanız halinde giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu, tüm bu konularda veri sorumlusu sıfatıyla Res Anatolia’ya başvurabileceğinizi, bu başvuru ve taleplerinizin yasal azami süreler içinde yerine getirileceğini (bilgilerin silinmesi veya yok edilmesi istendiğinde, aynı amacı sağlamak üzere kişiliğiniz belirlenebilir olmayacak şekilde anonimleştirilebileceğini), Kanun’un izin verdiği ölçüde kişisel veri işlenmelerinin ise devam edebileceğini bilgilerinize sunarız.

 

RES ANATOLİA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ TALEBİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Veri Sahibi”), KVKK’nın 11. Maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine  ve bu hakları kullanması için Veri Sorumlusuna  başvuru şekline ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.  Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla Res Anatolia Holding A.Ş.’ye (“Veri Sorumlusu”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından aşağıda belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU USULÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

A. BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

Cumhuriyet Caddesi No.48 Kat.1 Pegasus Evi Elmadağ/İstanbul

Lütfen talep formunun yer aldığı zarfın üzerine “ Kişisel Veri Bilgi Talebine İlişkindir” yazınız.

Noter Kanalıyla Başvuru

Cumhuriyet Caddesi No.48 Kat.1 Pegasus Evi Elmadağ/İstanbul

Lütfen tarafınızca keşide edilecek ihbarnamenin konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebine İlişkindir” yazınız.

İadeli Taahhütlü Mektup ile Başvuru

Cumhuriyet Caddesi No.48 Kat.1 Pegasus Evi Elmadağ/İstanbul

Lütfen tarafınızca gönderilen postanın konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebine İlişkindir” yazınız.

“Güvenli Elektronik İmza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta Yoluyla (“KEP”) Başvuru

resanatolia@hs03.kep.tr

Lütfen tarafınızca gönderilen e-mailinin konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebine İlişkindir” yazınız.

 

B. BAŞVURU CEVAPLAMA SÜRESİ VE ÜCRETİ


KVKK’nın 13/2. maddesinde “Veri sorumlusu başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.” denilmektedir.

Bununla birlikte, Kurul tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 7. maddesinde “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” denilmektedir.

KVKK ve Tebliğ’in sair hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olarak tarafımıza yönelttiğiniz bilgileri öncelikli şekilde;

  • en kısa süre içerisinde,
  • herhangi bir ücret ödemeniz gerekmeksizin cevaplandırmaya çalışacağız.

Buna karşın;

  • başvuru sahibi olarak sunduğunuz bilgi ve belgelerden tam ve nitelikli bir araştırma yapmanın mümkün olmaması,
  • kişisel veri bildirim işlemin ek bir maliyet gerektirmesi halinde yasal mevzuat kapsamında öngörülen diğer haklarımızı kullanabileceğimizi hatırlatmak isteriz.

Kişisel Veri Başvuru Talep Formu